loading

 במתודולוגיה של : תנועה ,חיברות ,מישחוק יש את תמהיל המרכיבים להתחבר לבסיס הראשוני של כל אחד ואחת ולצאת לעבודה בידיעה שהכל אפשרי!!!  ולכן אנו משלבים טכנולוגיות מוכרות  ומתודולוגיות חדשניות לגרום לכך .

אנו מאפשרים בכלים של משחוק ולמידה התנסותית להטמיע ולשקף  תהליכים, ערכים, נקודות לחוזק…..

היבשת השישית

משחק דינאמי ,חברתי, עסקי המתייחס לרבדים תכנים מגוונים :
אג'יליות ,ניהול מטריציוני ,ממשקים וכיוצ"ב .

משחק שמחייב ראיית על  אך ממוקדת תוצאות!

"לצאת מהקופסא"

כרות עם עולם  – חלון ג'ו-הרי

The office cracker  

באמצעות  משחק של Augmented Reality