loading

אנו מאפשרים בכלים של משחוק ולמידה התנסותית להטמיע ולשקף  תהליכים, ערכים, נקודות לחוזק…..

טיול מסע משימתי

פעילות המשלבת משימות מעולם ה OTD . תנועה ברגל ,גיפים, ספארי.

מסע ``חכמי השבט`` במדבר

המדבר מאפשר לנו להתמקד ,מאפשר לנו להכיר, מאפשר לנו להגיע……

במרחב הלבן - אתגר של סנדה

במרחב הלבן – אתגר של סנדה