loading

אנו מאפשרים בכלים של משחוק ולמידה התנסותית להטמיע ולשקף  תהליכים, ערכים, נקודות לחוזק…..

סדנת פיתוח והעצמה לצוות

בכלים של למידה התנסותית . מגוון רב של סימולציות .

ניהול עצמי

בעזרת דמויות מתוך אליס…. אנו מעבירים את ההרגלים של סטיבן קובי

דמות ארגונית

באמצעות ויזן בורד קבוצתי – נגדיר חזון/יעדים/מטרות

מפגש  3-8

מפגש  3-8 זיהוי סגנונות תקשורת , משוב/מישוב , שגרות עבודה , תוכנית עבודה, אנושית אישית

מיומנות ניהול עצמי

מיומנות ניהול עצמי
( ניהול זמן, ניהול עצמי ,סדרי עדיפויות ,מעגל ההשפעה/מעגל הדאגה ) באמצעות "משחק " – היבשת השישית.

מפגש ראשון

מפגש ראשון -יום השטח יכלול סדנת למידה התנסותית : לפרואקטיביות, תכנון והובלה